• January 23, 2017

Kan synd stoppa Guds kraft?

Kan synd stoppa Guds kraft?

Kan synd stoppa Guds kraft? 500 375 .

This article “Can sin stop the power of God” will be available in English, hopefully soon.

Nej, synd kan inte stå i vägen för Guds kraft! Det finns flera exempel i Bibeln där människor begår grov synd och/eller har ett hjärta som är långt ifrån Gud men ändå verkar i Guds kraft. Några exempel är: 1 Mos 20:1-18, 4 Mos 20:1-13, Dom 16:1-3, Matt 7:22–23.

Ett annat exempel är Judas Iskariot. I Joh 6 beskriver Jesus Judas som en djävul när han säger till sina lärjungar:

64 ”Men det är några bland er som inte tror.” Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom.
70 Jesus svarade dem: “Har jag inte själv valt ut er tolv? Och en av er är en djävul!”
71 Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom, och han var en av de tolv.

I ords 6:16–19 i GT kan vi läsa om sju ting som Herren hatar. En närmare titt visar att Judas uppfyller minst fyra av dessa sju. Ords 6:16–19:

16 Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju som han avskyr:
17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod,
18 ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont,
19 den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder.

Judas hade en lögnaktig tunga (Joh. 12:4-6), händer som utgjöt oskyldigt blod (han förrådde Jesus), ett hjärta som smider onda planer och fötter som skyndar till det som är ont (Matt 26:14-16, 27:3a, Mark 3:19, 14:10-11, Luk 6:16, 22:1-6, Joh 6:71, 12:4, Joh 13:21-26). I Joh 12: 4-6 får vi även veta att Judas var en tjuv.

Trotts allt detta ser vi i Matt 10 att alla tolv lärjungar inklusive Judas fick makt att verka i Guds kraft:

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andaroch att bota alla slags sjukdomar och krämpor.
2 Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,
3 Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus,
4 Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.
5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: “Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad.
6 Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus.
7 Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.
8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

Joh 6:64,70-71 där Jesus beskriver Judas som en djävul utspelar sig före Matt 10:1-8 (se även Mark 6:6b-13, Luk 9:1-6) då Jesus sänder ut apostlarna. Judas hade alltså redan fått höra av Jesus att han var en djävul innan han blev sänd att bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Det är tydligt att Judas inte var fri från synd, men kunde ändå verka i Guds kraft. Judas begick dem värsta synderna, men var med och utförde de största under, bland annat att uppväcka döda.

I Jakobsbrevet 5:14–18 finns några verser som brukar användas för att bekräfta att synd kan stoppa Guds kraft:

14 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. 15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. 16 Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. 17 Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. 18 Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda.

I första delen av vers 15 är det tydligt att det är trons bön som botar den sjuke, vilket överensstämmer med resten av Bibeln: (Matt 8:13, 9:29b, 15:28, Matt 9:22, Mark 5:34, Luke 8:45-48,Matt. 17:14-21, Mark 9:14-29, Luke 9:37-43, Mark 10,52, Luke 18:42-43, Luke 8:50, 17:19, 18:41-42, John 11:40, Apg3:16, 14:8-10, Gal. 3:5). I andra delen av vers 15 konstateras att det finns förlåtelse för synder. Men det står inget om att det är relaterat till själva helandet. Vilket upprepas/sammanfattas igen i vers 16. För att sedan nämna hur mäktigt en rättfärdg människas bön är – troens bön. Genom att nämna undret av proften Elia. Helandet är endast relaterat till trons bön!

Om synd kan stoppa Guds kraft ifrån att bota den sjuke och Gud inte gör skillnad på människor (5 Mos. 10:17, Apg. 10:34, Rom. 2:11, Gal. 2:6, Ef. 6:9) betyder detta att Gud aldrig kan bota/eller använda en person som har eller lever i synd. Detta stämmer inte (Gen 20:1-18, 4 Mos. 20:1-13, Dom. 16:1-3, Matt. 7:22-23).

Jesus botar folkskaror i (Matt 8:16, Mark 1:32-34, Luk 4:40-41, Mark 3:9-10, 6:55-56, Matt 4:23-24, Luk 6:17-19, Matt 9:35-36, Luk 7:21, Matt 15:29-31, 19:2 och Luk 5:15). Dessa folkskaror var antagligen väldigt stora, tusentals. I Matt 14:15-21, Mark 6:35-44, Luk 9:12-17, Joh 6:5-13, Matt 15:32-38, 16:8-10 samt Mark 8:1-9 kan vi läsa om två olika folkskaror som var på 5000 respektive 4000 personer (förutom kvinnor och barn). De folkskaror som Jesus på daglig basis botade under ett tidsspann på tre och ett halvt år utgör alltså i väldigt många helanden!
Det finns inte ett enda tillfälle i Bibeln där Jesus ber för en person som inte blir botad. Samma sak gäller även apostlarna och lärjungarna, dem helade stora folkskaror och alla blev botade (Matt 10:5-8, Mark 6:12–13, Luk 9:6, Luk 10:1-9, Apg 5:15-16, 6:8, 8:5-8, 14:3, 15:12, 19:11-12, 28:7-9, Rom 15:19 ). Det finns ett enda tillfälle i bibeln där lärjungarna inte lyckades bota en sjuk (Matt 17:14-21, Mark 9:14–28, Luk 9:37–42 ), men då tillrättarvisar Jesus sina lärjungar för deras otro (Matt 17:17-21) och helar själv den sjuke. Att påstå att ingen av dessa människor Jesus, apostlarna, eller lärjungarna botade hade eller levde i synd är orimligt, speciellt då många av dem var hedningar (Apg 15:12).

Även om synd inte kan stoppa Guds kraft så måste vi komma ihåg att Guds kraft är verksamt genom tro (Matt 8:13, 9:29b, 15:28, Matt 9:22, Mark 5:34, Luke 8:45–48, Matt 17:14-21, Mark 9:14-29, Luk 9:37-43, Mark 10,52, Luke 18:42-43, Luk 8:50, 17:19, 18:41-42, Joh 11:40, Apg 3:16, 14:8-10, Gal. 3:5, Jak 5:15). Synd är däremot skadligt för din tro eftersom det gör att du blir fördömd och inte lika frimodig (1 Joh. 3:21–23), och även att ditt hjärta blir hård emot Gud (Hebr 3:7-19). Det kan i sin tur göra att Guds kraft stoppas eller flödar mindre (Matt14:28-31).

Sammanfattningsvis flödar Guds kraft inte genom gärningar utan av tro (Gal 3:5). En människa som lever i synd och har ett hårt hjärta emot Gud kan ändå ha tro att flöda i Guds kraft som att bota sjuka, utföra mirakel, och profetera (Matt 7:22–23).

Aly-Sam Botros

Healing Teachings

ATTEND OUR TRAINING

Leave a Reply

%d